Byggesager

Byggesager

Østjyllands Brandvæsen er kommunernes sagkyndige sparringspartner på brandområdet og rådgiver bygningsmyndighederne om brandmæssige forhold i forbindelse med byggesagsbehandling.

I forbindelse med sagsbehandlingen sikres det, at Bygningsreglementets bestemmelser er overholdt, eller om der bør stilles yderligere krav for at opnå det krævede sikkerhedsniveau i tilfælde af brand. Det skal endvidere afklares om byggeri eller oplag er særlig brandfarligt og skal efterleve regler for dette.

For at sikre bygherrer i Skanderborg, Aarhus, Odder og Samsø en så god service som muligt, deltager Østjyllands Brandvæsen ofte i de indledende dialoger.

 

Funktionsbaserede byggesager

Udover den mere traditionelle byggesagsbehandling, er der gennem de sidste par år behandlet en række såkaldte funktionsbaserede byggesager i Brandvæsenet. Eksempelvis AROS og Aarhus City Tower. 

Disse sager er specielle, idet de på grund af deres arkitektur og funktion ikke kan behandles traditionelt efter de detaljerede bestemmelser i bygningsreglementet, men må behandles efter et specielt koncept, hvor det ønskede sikkerhedsniveau eftervises og dokumenteres af bygherres brandtekniske rådgiver.

Sagsgangen er ofte kompleks og tidskrævende, hvilket skyldes, at der ofte er tale om store og komplekse byggerier, og at processen med opstilling og eftervisning af krav er meget vanskelig. Desuden er der blandt rådgivende arkitekter og ingeniører for nuværende ingen tradition for denne måde at projektere på

 

Sagsbehandling

Vejledninger vedrørende den brandtekniske byggesagsbehandling

Ved byggesager omfattet af Bygningsreglementet anbefaler vi at dialogen altid starter ved kommunens Byggeri-afdeling.

 

Brandtekniske anlæg

Dokumenter vedrørende tilslutning til Brandvæsnets vagtcentral findes på denne side.

Kontakt os gerne i god tid ved oprettelse af nye anlæg og ved spørgsmål til brandtekniske anlæg.